Bạn đang ở đây

V/v duy trì hoạt động máy lạnh 24/24 giờ tại đơn vị huấn luyện kỷ năng Lầu 11 nhà 15 tầng.