Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Công văn về việc điều chỉnh định mức chi đào tạo cho LHS nước ngoài diện hiệp dịnh học tập tại Việt Nam
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giảng viên, trình độ đ
Công văn về việc tổ chức ôn tập thi tuyển Sau Đại học năm 2019
Công văn về việc thực hiện luận văn tốt nghiệp sử dụng cơ sở dữ liệu của bện viện TMHH
Công văn về việc báo cáo danh sách GS, PGS đang công tác tại đơn vị
Quyết định về việc phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án thành phần ĐHYD TPHCM thuộc dự án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2
Thông báo cập nhật minh chứng theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chuẩn bị cho công tác đánh giá giữa kỳ năm 2019
Công văn về việc góp ý dự thảo thông tư quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của các tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực KHCN
Công văn về công tác cải cách hành chính năm 2018
Quyết định về việc cử viên chức đi hội nghị nước ngoài (ThS. Nguyễn Thành Luân)

Các trang